300+ na każde dziecko – sprawdź, gdzie i kiedy złożyć wniosek!

Już od 1 lipca można składać wnioski o przyznanie świadczenia 300 plus na dziecko. Sprawdź, czy przysługuje Ci wsparcie finansowe od państwa.

dzieci uczą się przy stole


Podziel się na


Na dobry start

Na początek szybkie wyjaśnienie dla tych, którzy mają nadzieję, że program 500+ uległ modyfikacji i o pomoc finansową mogą się starać także rodzice jedynaka. Obecnie na wsparcie z programu 500+ na pierwsze dziecko mogą liczyć jedynie te rodziny, których dochody nie przekraczają 800 zł miesięcznie na osobę (lub 1200 zł miesięcznie na osobę, gdy w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne). 300 zł to z kolei kwota, jakiej mogą się spodziewać rodzice ucznia i która to suma ma pomóc im w zgromadzeniu szkolnej wyprawki dla dziecka.

Mowa o programie Dobry Start, w ramach którego każdy uczeń od pierwszej klasy szkoły podstawowej do 18. roku życia ma otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną

W przypadku techników – do momentu ukończenia nauki w dotychczasowej szkole. Jeśli chodzi o dzieci z niepełnosprawnością, wsparcie będzie im przysługiwać aż do ukończenia 24. roku życia. Kwota 300 zł będzie wypłacana jednorazowo w danym roku szkolnym i nie będzie się wliczać do dochodu rodziny – oznacza to, że nie zapłacimy od niej podatku przy corocznym rozliczeniu.

dziewczynka przy komputerze

Wnioski już od 1 lipca

Wnioski o przyznanie świadczenia na wyprawkę można składać już od 1 lipca – drogą elektroniczną oraz od 1 sierpnia – drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub za pośrednictwem poczty). Brak wystosowania wniosku do 30 listopada 2018 r. równa się utracie prawa do świadczenia za bieżący rok szkolny. Jeśli chodzi o drogę elektroniczną, rodzice mają dwie opcje:

 • system bankowości elektronicznej (banki, które zadeklarowały, że od 1 lipca 2018 r. będą gotowe na przyjmowanie wniosków to: PKO Bank Polski, Inteligo, Bank Pekao, mBank, ING Bank Śląski, Bank Millennium, Nest Bank, Alior Bank SA, Bank Pocztowy SA, Credit Agricole, Getin Noble Bank SA, Bank SGB i zrzeszone Banki Spółdzielcze);
 • portal Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – dla posiadaczy profilu zaufanego.

Wniosek ma zawierać, m.in.:

 • nazwę i adres organu właściwego, który ma go rozpatrzyć;
 • dane wnioskodawcy i dzieci, na które świadczenia rodzic oczekuje, w tym: imię, nazwisko, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, PESEL (w przypadku gdy nie nadano numeru PESEL numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość), adres poczty elektronicznej (opcjonalnie) i numer telefonu;
 • informacje o członkach rodziny przebywających poza granicami RP;
 • oświadczenie o uczęszczaniu dziecka do szkoły;
 • oświadczenie o legitymowaniu się przez dziecko orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności – jeżeli dotyczy;
 • klauzulę: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.”.

Przyjmowaniem i weryfikacją wniosków zajmą się te same jednostki, które rozpatrują wnioski z programu 500+. Gmina będzie miała dwa miesiące na rozpatrzenie danego wniosku, a następnie wypłatę pieniędzy. Gdzie szukać informacji o tym, że wniosek został/nie został rozpatrzony pozytywnie? Urzędnicy będą mogli przesłać ją rodzicom e-mailem, a jeśli ci nie wyrażą na to zgody – mogą o nią pytać w punkcie, w którym składali wniosek. Warto podkreślić, że w przypadku wniosków złożonych w okresie wakacyjnym, pieniądze powinny trafić do rodziców najpóźniej do 30 września. Warto zauważyć, że przyznanie 300+ nie wymaga wydania oficjalnej decyzji administracyjnej – takiego oświadczenia wymagać będzie jedynie odmowa jego przyznania. Oznacza to, że jeśli rodzić złoży odpowiedni wniosek, pieniądze zostaną przekazane automatycznie na konto bankowe.

chłopiec na łące

Kiedy nie dostaniesz 300 plus?

Pytanie, w jakiej sytuacji wniosek może zostać odrzucony, skoro zaletą 300+ ma być jego powszechność – ma przysługiwać na każde dziecko, czyli nie będą brane pod uwagę dochody rodziców. Ewentualnych problemów mogą się spodziewać rodzice:

 • w separacji lub rozwiedzeni – jeśli każdy z nich złoży wniosek, pieniądze zostaną przyznane temu, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem, a jeśli opieka jest naprzemienna -sprawowana w porównywalnych i powtarzających się okresach – świadczenie zostanie podzielone na pół;
 • których dziecko trafiło do pieczy zastępczej – świadczenie będzie przysługiwało obecnym opiekunom dziecka;
 • których dziecko przebywa w domu pomocy społecznej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym i szkole wojskowej – o ile zapewniają one nieodpłatnie pełne utrzymanie, świadczenie rodzicom nie przysługuje.

W pozostałych przypadkach podstawą do wypłacenia świadczenia 300 plus będzie prawidłowe wypełnienie wniosku i złożenie go w zaleconym terminie.

Warto jeszcze dodać, że to rodzice zdecydują, na co dokładnie wydać pieniądze od państwa.