Czy planuje Pani ciążę?…

Dlaczego kobiety boją się zachodzić w ciążę lub ukrywają swój stan przed pracodawcą jak najdłużej?

kobieta w domu z dzieckiem na rękach


Podziel się na


Większość z nas jest zdania, że płeć nie powinna mieć wpływu na zarobki i szanse awansu pracownika. Wyniki badań opinii społecznej i rozmaite statystyki jednak temu przeczą. Kobiety boją się zachodzić w ciążę w obawie o swoją pracę, finanse i byt.

Polska norma?

We wrześniu i październiku 2006 roku przeprowadzono badania społeczne dotyczące sytuacji zawodowej matek małych dzieci. W ich skład weszły badanie Omnibus oraz Sondaż ‘Matki’. Wyniki pokazują rozmiary dyskryminacji zawodowej przyszłych mam i ciężką sytuację kobiet na rynku pracy.

Wśród uzyskanych wniosków, jakie zostały przytoczone przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów jedenastego lutego 2009 roku, można wymienić następujące:

  • Co piąta kobieta odkłada urodzenie dziecka w obawie przed utratą pracy.
  • Prawie jedna trzecia kobiet obawia się, że gdyby zaszła w ciążę, miałaby problemy w pracy.
  • O bezpieczeństwie miejsca pracy najrzadziej są zapewniane mamy w wieku 18-25 lat (36%).
  • Co siódma kobieta twierdzi, że odwlekała poinformowanie szefa o ciąży. Powodem był strach przed zwolnieniem. Groźba zwolnienia była sugerowana co ósmej informującej pracodawcę o ciąży, a w ponad połowie przypadków została faktycznie spełniona.
  • Najczęstszą formą szykan są ostrzeżenia przed chodzeniem na zwolnienia lekarskie. Pracodawcy sami się do nich przyznają (13% firm), a w blisko 8% firm daje się kobietom do zrozumienia, że powinny same zrezygnować z pracy, aby uniknąć zwolnienia.

Procenty strachu

Tymczasem według badań PBS Sopot co dziesiąta kobieta podaje, że nie została przyjęta do pracy z powodu posiadania małego dziecka. Znajoma co dziesiątej ankietowanej matki po urodzeniu dziecka została zwolniona z pracy.

Prawie tyle samo osób mówi, że coś takiego miało miejsce we własnym miejscu pracy, a częściej niż co czwarta ankietowana przyznaje, że taka sytuacja spotkała kogoś znajomego. Więcej niż dwadzieścia procent kobiet potwierdza, że od którejś z jej znajomych żądano złożenia deklaracji nie zajścia w ciążę. Kobiety zdecydowanie częściej niż mężczyźni boją się utraty pracy – według badań jest to co trzecia matka i niespełna piętnaście procent ojców. Sondaż przeprowadzony przez portal pracuj.pl pokazuje, że aż osiemdziesiąt pięć procent ankietowanych zetknęło się z dyskryminacją kobiet w pracy dlatego, że są lub mogą być matkami, a czterdzieści cztery procent ta dyskryminacja dotknęła osobiście.

Środowiskowy ostracyzm

Czternaście procent obecnych matek stwierdza, że w ich wypadku przyczyną odkładania macierzyństwa były obawy związane z pracą (sondaż ‘Matki’). Jedna czwarta pracujących matek przyznaje, że dowiedziawszy się o ciąży, obawiała się zwolnienia czy nieprzedłużenia umowy o pracę. Decyzja o zajściu w ciążę jest uzależniona od sytuacji materialnej i zawodowej. Obawy matek są związane ryzykiem zwolnienia lub przesunięciem na niższe stanowisko i wynikającą z tego faktu redukcją zarobków, a także strachem przed widmem nieprzychylnej reakcji otoczenia (pracodawcy i pracowników), narastającej presji, niezadowolenia, a nawet otwartej wrogości i złośliwości (stereotypowe postrzeganie: pracuje mniej, często odpoczywa, źle się czuje, nie wykonuje wielu zadań, trzeba jej pomagać, wyręczać, zajmuje miejsce innym).

Indeks pytań zakazanych

W trakcie rozmów kwalifikacyjnych kobiety są pytane o plany macierzyńskie oraz stosunek do rodzicielstwa, choć jest to łamaniem przepisów – przeprowadzający rozmowę nie ma prawa zadawać pytań dotyczących sfery osobistej przyszłego pracownika.

W skrajnych przypadkach wymaga się od kandydatki do pracy oświadczeń na piśmie, czy nawet badań ginekologicznych. W świetle konkretnych pytań (sondaż Omnibus) o szansę znalezienia pracy przez kobietę w mało zaawansowanej ciąży wyraźnie widać kiepską sytuację przyszłych matek na rynku pracy: ponad połowa pracodawców (56 proc.) przyznaje, że są one bliskie zeru.

kobieta w domu z dzieckiem na rękach

Małe miasteczka i wielkie miasta

Dylemat „dziecko czy praca” dotyka niestety wszystkie kobiety – zarówno te dobrze zarabiające, jak i jedyne żywicielki rodziny, mieszkające w dużych aglomeracjach oraz i te, które muszą sobie radzić w rzeczywistości ograniczonych możliwości znalezienia pracy (mniejsze miejscowości). Obawa o utratę lub likwidację ich miejsca pracy, wypadnięcie z obiegu, przegapienie koniecznych kursów i szkoleń, bycie „skreślonym” w starym miejscu pracy (są już osoby na moje miejsce, a mnie zwolni się przy pierwszej okazji lub zmusi do rezygnacji wskutek nacisków) – powodują, że coraz mniej Polek decyduje się na macierzyństwo, a jeśli już podejmują taką decyzję, to zdecydowanie później.

Matczyne gwarancje

Przyszłe mamy boją się mówić o ciąży, ukrywając ją do końca trzeciego miesiąca, ponieważ dopiero wówczas chroni je kodeks pracy – jeśli mają umowę na czas określony. Jeśli taka umowa wygasa po trzecim miesiącu ciąży, pracodawca automatycznie ma obowiązek przedłużyć ją do dnia porodu.

W przypadku umowy na czas nieokreślony, kobiety są chronione już od poczęcia dziecka. Niestety, prawo nie chroni przyszłych mam zatrudnionych na okres próbny krótszy niż jeden miesiąc. Funkcjonuje za to zakaz wypowiedzenia chroniący mamy korzystające z urlopu macierzyńskiego oraz wychowawczego.

Co jednak zrobić, jeśli już po powrocie do pracy na młodą matkę czeka wypowiedzenie? Należy sprawdzić, czy w ogóle takie rozwiązanie było możliwe – jeśli jednak nastąpiła upadłość firmy bądź likwidacja miejsca pracy (co może uzasadniać wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy), wówczas należy się nam odprawa, której wysokość jest zależna od stażu pracownika. Może ona wynosić równowartość miesięcznych, dwu- lub trzymiesięcznych poborów. Pamiętajmy, kobieta jest chroniona zarówno przed wypowiedzeniem, jak i rozwiązaniem stosunku pracy. Jednak te prawa i przywileje skutkują tylko wtedy, jeśli o wszystkim poinformowany jest pracodawca i to nie ustnie, ale pisemnie, poprzez dostarczenie zaświadczenia lekarskiego. Jeśli nie mamy wszystkiego „na piśmie”, wszelkie ustalenia ustne niestety nie są wiążące.