WYNIKI KONKURSU! Wygraj zestawy akcesoriów do wózka i fotelika. Konkurs z marką Sango Trade!

Konkurs Ciążowy.pl oraz Sango Trade dobiegł już końca! Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie odpowiedzi. Oto lista laureatów. Serdecznie gratulujemy!

konkurs sango trade


Podziel się na


Konkurs Ciążowy.pl oraz Sango Trade dobiegł już końca! Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie odpowiedzi. Wybór był naprawdę ciężki… Poniżej prezentujemy listę laureatów. Jeszcze raz gratulujemy! Kolejny konkurs już niebawem.

Do wygrania były wspaniałe nagrody:

 • zestawy akcesoriów do wózka i fotelika: kocyk, mufka oraz otulacz od Sango Trade

konkurs sango trade

Laureaci:

Nasze jury zadecydowało, że nagroda główna, czyli zestaw kocyk i muffka do wózka od marki Sango Trade powędruje do Małgorzaty Żukowskiej (odpowiedź konkursowa na Facebooku).

Nagrody pocieszenia, czyli otulacze do nosidełka niemowlęcego od marki Sango Trade powędrują do: Moniki Szyguły (odpowiedź konkursowa na Facebooku) oraz kacha.si (odpowiedź konkursowa na Instagramie).

Serdecznie gratulujemy! Z laureatami skontaktujemy się w wiadomościach prywatnych!

O Sango Trade

Jesteśmy polską firmą, która ma za sobą wieloletnie doświadczenie w produkcji dziecięcych pościeli, akcesoriów potrzebnych przyszłym i świeżo upieczonym rodzicom, oraz niesztampowych dekoracji, zamieniających dziecięce pokoiki w kolorową krainę zabaw i odpoczynku.

My też jesteśmy rodzicami! Doskonale zdajemy sobie sprawę z tego, jak wielkim świętem są przygotowania na nadejście maleństwa – odbywają się one przede wszystkim w naszych sercach i głowach, ale również – w domach. Tu zaczyna się misja Sango Trade!

Wiemy, że otoczenie ma dla dziecka ogromne znaczenie. Jesteśmy specjalistami od wyposażenia i dekoracji dziecięcych pokoików i kącików. Pragniemy uczynić je wyjątkowymi, zapadającymi w pamięć, pięknymi i kolorowymi miejscami, w których dzieci czują się znakomicie i są bezpieczne.

Nasze dziecięce pościele, beciki, poduszki, śpiworki, ochraniacze na łóżeczka i wiele innych dekoracji i akcesoriów – tworzymy ręcznie, z najwyższej jakości materiałów, opierając się na oryginalnym wzornictwie.

Regulamin konkursu

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Lindego 7C, 30-148 w Krakowie, właściciel Portalu Ciążowy.pl (www.ciazowy.pl)
 2. Na zlecenie: Sango Trade Robert Koszarny ul. Graniczna 22, 63-500 Ostrzeszów NIP: 5140177882
 3. Organizator przeprowadza Konkurs na osi czasu profilu ciazowy.pl na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Ci%C4%85%C5%BCowypl-301853076743/)  oraz Instagram (https://www.instagram.com/ciazowy/)
 4. Konkurs będzie trwał od 20.09.2021 do 27.09.2021 do godz. 23.59.59

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji, w tym członków Komisji.
 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik akceptuje Regulamin Akcji i oświadcza, że:
 3. posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej odpowiedzi oraz wyraża zgodę na jej publikację na profilu Facebook https://www.facebook.com/Ci%C4%85%C5%BCowypl-301853076743 oraz Instagram (https://www.instagram.com/ciazowy/);
 4. udziela zgody na użytkowanie odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu i materiałów drukowanych.
 5. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi takiej osoby oraz dyskwalifikacji Uczestnika.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi w przypadku, gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.
 7. Spośród zgłoszeń przesłanych do 27.09.2021 r. do godz. 23:59, jury wybierze laureatów.

ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odniesienie się do zadania konkursowego – czyli odpowiedzi pisemnej na pytanie: jaka rzecz z dziecięcej wyprawki może się najlepiej sprawdzić. Własną odpowiedź uczestnik zamieszcza na profilu Facebook  lub Instagram portalu Ciążowy.pl (linki powyżej) pod postami informującym o konkursie.
 2. Zwycięzca zostanie wybrany przez jury.
 3. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie profilu ciazowy.pl na portalu Facebook, Instagram portalu Ciążowy.pl oraz na stronie www.ciazowy.pl.

NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są: zestaw: kocyk i mufka na uchwyt wózka (https://sangotrade.pl/pl/kocyki-z-velvetem/751-kocyk-roze.html, https://sangotrade.pl/pl/mufki-na-uchwyt-wozka/772-mufka-do-wozka-roze.html) oraz otulacze do fotelika samochodowego (https://sangotrade.pl/pl/otulacze-do-nosidelka/776-otulacz-do-nosidelka-mieta-szary.html)
 2. Fundatorem nagrody jest: Sango Trade Robert Koszarny ul. Graniczna 22, 63-500 Ostrzeszów NIP: 5140177882
 3. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Akcji do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Akcji, wyróżnionego przez Komisję. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę.
 4. Zwycięzca Akcji traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 5. Koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie ponosi Fundator.

DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia zwycięzców Akcji, odebrania nagrody i rozpoznania reklamacji.
 2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie: imię; nazwisko; nazwa użytkownika na Facebooku; nazwa użytkownika na Instagramie; adres e-mail; adres korespondencyjny; numer telefonu (dalej: Dane osobowe).
 3. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy.
 4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga)
 5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;
 6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493
 7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji lub odbiór Nagrody.
 8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
 9. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.
 10. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku i Instagramie lub imienia i nazwiska Laureatów będą Użytkownicy Facebooka i Instagrama.
 11. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.
 12. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Akcji danych osobowych przez Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Lindego 7C, 30-148 w Krakowie.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook, Instagram ani firmę z nimi związaną.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Instagram.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.