Poporodowe formalności – czyli co i kiedy załatwić?

Narodziny dziecka to punkt zwrotny w życiu wszystkich młodych rodziców. Wielka radość i ekscytacja mieszają się ze stresem i lękiem o granice własnych możliwości i umiejętności w obliczu nowego wyzwania.

kobieta z noworodkiem na rękach po porodzie


Podziel się na


Zanim wpadniemy w wir rodzicielskich obowiązków po porodzie maluszka, musimy pamiętać o załatwieniu spraw formalnych. Co i kiedy należy załatwić w urzędzie?

Rejestracja dziecka w USC

Zgłoszenie narodzin dziecka w Urzędzie Stanu Cywilnego dziś jest o wiele łatwiejsze niż dawniej. Podobnie jak w przypadku ślubu konkordatowego, gdy parafia przesyła odpowiednie dokumenty do USC, tak i w szpitalu, tuż po porodzie, przygotowywane i przekazywane do urzędu są informacje o narodzinach dziecka. Co istotne, dokumenty te wędrują do urzędu właściwego ze względu na miejsce urodzenia dziecka – to ważne szczególnie dla rodziców, którzy zdecydowali się rodzić w szpitalu nieznajdującym się w miejscu ich zameldowania czy zamieszkania.

Adres USC, do którego powędrowały dokumenty, można uzyskać podczas odbierania wypisu ze szpitala. Do urzędu należy zgłosić się w ciągu 14 dni od narodzin dziecka. Aby potwierdzić dane dziecka i odebrać odpis aktu urodzenia potrzebne są: dowody osobiste rodziców, upoważnienie do odbioru dokumentów, jeśli odbiera je inna niż rodzic osoba, podanie o odpis aktu urodzenia (druki dostępne są na miejscu) oraz odpis aktu małżeństwa rodziców, jeżeli brali oni ślub w innej miejscowości. Za dokonanie formalności w USC przez rodziców dziecka nie są pobierane żadne opłaty.

Nadanie dziecku numeru PESEL

Obowiązkowy numer identyfikacyjny nadawany jest dziecku w ciągu maksymalnie 3 miesięcy od urodzenia. Uzyskać go można po zgłoszeniu się z odpisem aktu urodzenia dziecka lub jego książeczką zdrowia (jeśli jest już wystawiona) w urzędzie miasta lub urzędzie gminy właściwym ze względu na miejsce zameldowania. Warto jednak podczas wizyty w USC dowiedzieć się, czy to konieczne – coraz częściej bowiem urzędy przesyłają jeden odpis aktu urodzenia bezpośrednio do urzędu miasta z automatycznym podaniem o nadanie numeru PESEL. W takiej sytuacji rodzice w urzędzie mogą pojawić się dopiero po wyznaczonym czasie, jedynie w celu odbioru PESEL-u dziecka.

kobieta z noworodkiem na rękach po porodzie

„Becikowe”

„Becikowe”, czyli jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, jest świadczeniem rodzinnym, przysługującym prawnemu lub faktycznemu opiekunowi dziecka, czyli najczęściej jego rodzicom. Zmianie uległy zasady, dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka. Becikowe jest uzależnione od spełnienia kryterium dochodowego. Na otrzymanie świadczenia będą mogły liczyć tylko te rodziny, których roczny dochód nie przekroczy kwoty 85 528 zł (czyli miesięcznie poniżej 1922 zł na osobę).

Poza tym, że do wniosku o becikowe należy dołączyć oświadczenie o wysokości dochodów rodziny, pozostałe zasady jego otrzymywania się nie zmieniają. Wysokość becikowego wynosi 1200 zł i w celu jego otrzymania należy przedstawić zaświadczenie, że matka co najmniej od 10.tygodnia ciąży pozostawała pod opieką lekarza. Pisemny wniosek należy złożyć w miejscu, gdzie wypłacane są świadczenia rodzinne, a więc w urzędzie gminy bądź ośrodku pomocy społecznej w ciągu 12 miesięcy od chwili narodzin dziecka. Obowiązuje również nowy, wspólny dla całego kraju wzór wniosku.

Dodatek z tytułu urodzenia dziecka

Dodatkowa zapomoga przysługuje także rodzicom, których dochód netto na jednego członka rodziny nie przekracza 504 zł/msc. Zasady są analogiczne jak w przypadku „becikowego”. Oprócz standardowych dokumentów, w właściwym ze względu na miejsce zameldowania urzędzie należy złożyć także zaświadczenie z US o wysokości dochodów.

Ubezpieczenie zdrowotne

W celu usprawnienia korzystania ze świadczeń medycznych, jedno z pracujących rodziców musi jak najszybciej złożyć w swoim zakładzie pracy oświadczenie woli w celu wpisania potomka pod swoje ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Jedyną formalnością, której musi dopełnić opiekun, jest wypełnienie formularza ZUS ZCZA (dostępny w urzędzie i jego stronie internetowej). Gotowy wniosek składa w ZUS-ie zakład pracy.

rączka dziecka noworodka

Inne formalności

Warto pamiętać także, by w pierwszych tygodniach po porodzie, zgłosić się do wybranej (najlepiej najbliższej) przychodni w celu wybrania pediatry dla dziecka. Potrzebna będzie wydana w szpitalu książeczka zdrowia dziecka, skrócony odpis aktu urodzenia oraz numer PESEL (jeśli został już nadany). Istotne jest także rozwiązanie kwestii zameldowania dziecka. W tym wypadku wystarczy zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu biura meldunkowego i okazać odpis aktu urodzenia dziecka.