W 2019 roku zmieniają się zasady przyznawania alimentów i zasiłków

Zmiany w przepisach, jeśli chodzi o zasiłki opiekuńcze, świadczenia pielęgnacyjne na dzieci niepełnosprawne oraz zasady przyznawania alimentów.

mama przytulająca dziecko


Podziel się na


Specjalny zasiłek opiekuńczy 2019

Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje opiekunom osób niepełnosprawnych. Mogą się o niego ubiegać osoby, na których ciąży obowiązek alimentacyjny, a także małżonkowie, którzy nie podejmują zatrudnienia bądź rezygnują z niego w celu sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami:

  • konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby oraz
  • konieczności stałego współudziału opiekuna dziecka w procesie jego leczenia i edukacji.

Kryterium decydującym o przyznaniu specjalnego zasiłku opiekuńczego jest łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na jedną osobę – dochód ten nie może przekroczyć kwoty 764 zł. Świadczenie przyznawane jest na okres zasiłkowy, który trwa od listopada do końca października następnego roku. Do końca października 2018 r. specjalny zasiłek opiekuńczy wynosił 520 zł miesięcznie, natomiast od 1 listopada 2018 r. do 31 października 2019 r. będzie wynosić 620 zł – to aż 100 zł więcej w skali miesiąca.

Zasiłek i świadczenie pielęgnacyjne na dziecko niepełnosprawne 2019

Podobnym udogodnieniem jest świadczenie pielęgnacyjne, które przysługuje z kolei rodzicom niepełnosprawnych dzieci. Świadczenie to należy się im z tytułu rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością opieki nad chorym dzieckiem (dokładnie dzieckiem, legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności). W 2018 r. świadczenie pielęgnacyjne wynosiło 1477 zł, od bieżącego roku wzrasta o 106 zł, czyli wynosić będzie 1583 zł.

mama i dziecko siedzą na ulicy

Rodzice dzieci niepełnosprawnych mogą liczyć także na zasiłek pielęgnacyjny, którego zasadniczym celem jest częściowe pokrycie wydatków związanych z opieką. Przysługuje on niepełnosprawnemu dziecku oraz niepełnosprawnej osobie w wieku powyżej 16. roku życia, o ile legitymuje się ona orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Ogólnie, co do zasady, prawo do zasiłku przyznawane jest na czas nieokreślony, przy czym wyjątkiem jest przypadek, w którym orzeczenie o niepełnosprawności zostało przyznane na czas określony (np. na 5 lat). Do tej pory zasiłek pielęgnacyjny wynosił 153 zł miesięcznie – bez względu na dochód w rodzinie. Od listopada ubiegłego roku kwota ta wzrosła o ponad 30 zł – obecnie wynosi 184,42 zł. W planach jest kolejna podwyżka – od listopada 2019 roku zasiłek ma wynosić już 215,84 zł.

Fundusz Alimentacyjny 2019

Zmiany dotyczyć też będą Funduszu Alimentacyjnego. W ostatnich latach kryterium dochodowe, które uprawniało do otrzymania świadczenia z Funduszu wynosiło 725 zł na osobę. Od października 2019 roku kwota ta wzrasta do 800 zł. Co to oznacza w praktyce? Według wstępnych wyliczeń dzięki tej zmianie alimenty z Funduszu Alimentacyjnego otrzyma o 60 tysięcy dzieci więcej niż do tej pory. Nowa stawka ma obowiązywać od okresu świadczeniowego 2019/2020.

Nowością ma być także instytucja alimentów natychmiastowych. Celem tego rozwiązania jest uproszczenie procedury przyznawania alimentów i przyspieszenie wypłacania świadczeń, a dokładnie obowiązek przyznania dziecku alimentów już na pierwszym posiedzeniu sądu w tej sprawie. Kwota na jedno dziecko wyniesie 460 zł miesięcznie, na dwoje dzieci 840 zł, na trójkę zaś 1140 zł. Ideą takiego rozwiązania jest przyniesienie szybkiej pomocy rodzicowi, który zostaje sam z utrzymaniem dziecka. Oczywiście alimenty natychmiastowe nie muszą stanowić kwoty ostatecznej.