Wygraj butelkę dla dzieci waterdrop®Toddler. Wyniki konkursu

Weź udział w naszym konkursie i wygraj butelkę dla dzieci waterdrop® Toddler oraz inne nagrody od marki waterdrop®! Do dzieła!

konkurs waterdrop


Podziel się na


Picie wody jest niezwykle ważne! Odpowiednie nawodnienie zapewnia idealny balans energii i koncentracji. Dzięki nowej butelce od waterdrop® oraz Mikrodrinkom picie odpowiednich ilości wody stanie się dla Twojego malucha bajecznie proste!

Butelki waterdrop® Toddler ze stali nierdzewnej, przedstawiające zwierzątka, zostały zaprojektowane specjalnie z myślą o najmłodszych. Dzięki idealnemu rozmiarowi i specjalnemu dzióbkowi, Twój maluch będzie się cieszył idealnym nawodnieniem w domu, w parku i w każdej podróży. Do wody można dodać kapsułki z Mikrodrinkami waterdrop® o różnych kolorach i smakach – zawierają one naturalne składniki i nie zawierają cukru.

KONKURS ZAKOŃCZONY

Konkurs Ciążowy.pl oraz Waterdrop dobiegł już końca! Bardzo dziękujemy Wam za wszystkie odpowiedzi! Wybór był naprawdę ciężki. Nasze jury zadecydowało, że nagroda główna, czyli butelka waterdrop®Toddler powędruje do weronika_terejko (odpowiedź konkursowa na Instagramie). Nagrody pocieszenia, czyli zestawy Mikrodrinków waterdrop® o wybranym smaku powędrują do: adventurefreedom_ (odpowiedź konkursowa na Instagramie) oraz Lena Rzeszótko (odpowiedź konkursowa na Facebooku)!

Serdecznie gratulujemy! Z laureatami skontaktujemy się w wiadomościach prywatnych!

butelka waterdrop

Regulamin konkursu

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Organizatorem konkursu jest: Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Lindego 7C, 30-148 w Krakowie, właściciel Portalu Ciążowy.pl (www.ciazowy.pl)
 2. Na zlecenie: Waterdrop CEE s.r.o, Sekaninova 869/3, Brno 614 00
 3. Organizator przeprowadza Konkurs na profilu ciazowy.pl na portalu Facebook (https://www.facebook.com/Ci%C4%85%C5%BCowypl-301853076743/) oraz Instagram (https://www.instagram.com/ciazowy/)
 4. Konkurs będzie trwał od 22.03.2022 do 29.03.2022 do godz. 23.59.59

II. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Uczestnikiem Akcji (zwanym dalej: „Uczestnikiem”) może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, posiadające obywatelstwo polskie oraz pełną zdolność do czynności prawnych, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin, a także osób, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu Akcji, w tym członków Komisji.
 2. Biorąc udział w Akcji Uczestnik akceptuje Regulamin Akcji i oświadcza, że:
 • posiada pełnię praw autorskich i pokrewnych do przesłanej odpowiedzi oraz wyraża zgodę na jej publikację na profilu Facebook (https://www.facebook.com/Ci%C4%85%C5%BCowypl-301853076743) oraz Instagram (https://www.instagram.com/ciazowy/);
 • udziela zgody na użytkowanie odpowiedzi przez Organizatora na następujących polach eksploatacji: i. zwielokrotniania, utrwalania, sporządzania cyfrowego zapisu udostępnionego materiału, wprowadzania materiału do pamięci komputera, ii. wprowadzania materiału do własnych baz danych bądź w postaci oryginalnej bądź w postaci fragmentów, iii. w zakresie rozpowszechniania materiału w sposób inny niż określony powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności za pośrednictwem Internetu i materiałów drukowanych.
 • zgłoszona przez niego odpowiedz konkursowa nie zawiera nieuprawnionych zapożyczeń (plagiat), jest oryginalna, dotychczasowo niepublikowana i nienagradzana w innych konkursach.

3. W przypadku wystąpienia roszczeń osoby trzeciej z tytułu naruszenia dóbr osobistych poprzez publikację odpowiedzi, Organizator zastrzega sobie prawo do bezzwłocznego usunięcia odpowiedzi takiej osoby oraz dyskwalifikacji Uczestnika.

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zdyskwalifikowania odpowiedzi Uczestnika w przypadku, gdy będzie ona zawierała elementy wulgarne, obraźliwe, obsceniczne lub w inny sposób naruszające prawa i dobre imię osób trzecich.

5. Spośród zgłoszeń przesłanych do 29.03.2022 r. do godz. 23:59, jury wybierze laureatów.

III. ZASADY KONKURSU

 1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest odniesienie się do zadania konkursowego, czyli dokończenia zdania – „Który bohater butelek waterdrop® Toddler najbardziej spodoba się Twojemu dziecku i dlaczego?”. Własną odpowiedź uczestnik zamieszcza na profilu Facebook ciazowy.pl lub Instagram pod postem informującym o konkursie.
 2. Zwycięzca zostanie wybrany przez jury.
 3. Informacje o wynikach konkursu zostaną podane na stronie profilu ciazowy.pl na portalu Facebook, Instagram oraz na stronie www.ciazowy.pl.

IV. NAGRODY

 1. Nagrodami w Konkursie są: butelka waterdrop® Toddler (https://waterdrop.pl/pages/toddler) za pierwsze miejsce oraz opakowanie 12 Mikrodrinków waterdrop® w wybranym smaku (https://waterdrop.pl/collections/mikrodrinki) za drugie i trzecie miejsce.
 2. Fundatorem nagrody jest: Waterdrop CEE s.r.o., , Sekaninova 869/3, Brno 614 00
 3. O sposobie odbioru nagrody Zwycięzcy zostaną poinformowani w wiadomości prywatnej. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z osobą nagrodzoną w Akcji do 7 dni od daty powiadomienia o zwycięstwie, nagroda przepada na rzecz innego Uczestnika Akcji, wyróżnionego przez Komisję. Nagrody nie podlegają zamianie na inną nagrodę.
 4. Zwycięzca Akcji traci prawo do nagrody bez jakichkolwiek roszczeń lub żądań wobec Organizatora, jeżeli przekazane przez niego dane osobowe okażą się błędne lub nieprawdziwe.
 5. Koszty przesyłki nagród przyznanych w Konkursie ponosi Fundator.

V. DANE OSOBOWE

 1. Dane osobowe przekazane przez Uczestników będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Konkursu, w tym ogłoszenia zwycięzców Akcji, odebrania nagrody i rozpoznania reklamacji.
 2. Udostępnione Organizatorowi przez Uczestników dane osobowe obejmują wyłącznie: imię; nazwisko; nazwa użytkownika na Facebooku; nazwa użytkownika na Instagramie; adres e-mail; adres korespondencyjny; numer telefonu (dalej: Dane osobowe).
 3. Uczestnikowi Akcji przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania, modyfikacji lub usuwania, z zastrzeżeniem, że usunięcie danych oznacza rezygnację z Konkursu, chyba że żądanie usunięcia danych nastąpi po ogłoszeniu Zwycięzcy.
 4. Każdy Uczestnik, którego Dane osobowe są przetwarzane przez Organizatora ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (dalej: Skarga)
 5. Skarga powinna być zaadresowana na Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2 , 00-193 Warszawa;
 6. Skarga może zostać wniesiona również za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej, w celu skorzystania z tego środka komunikacji należy kierować się wskazówkami zawartymi na stronie internetowej: http://www.giodo.gov.pl/493
 7. Podanie Danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwia wzięcie udziału w Akcji lub odbiór Nagrody.
 8. Organizator zapewnia przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r.(Dz.U.2016.922 t.j.) oraz innych przepisów prawa, do których przestrzegania jest zobowiązany.
 9. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu wskazanym w regulaminie.
 10. Odbiorcami Danych osobowych w postaci nazwy użytkownika na Facebooku i Instagramie lub imienia i nazwiska Laureatów będą Użytkownicy Facebooka i Instagrama.
 11. Dane osobowe zostaną usunięte natychmiast po realizacji celów, dla których zostały zgromadzone, a które zostały wskazane w Regulaminie.
 12. Akceptując Regulamin Uczestnik wyraża zgodę na powierzenie przez Organizatora przetwarzania udostępnionych mu na potrzeby Akcji danych osobowych przez Międzynarodowa Fundacja na Rzecz Rozwoju Nauki i Promocji Zdrowia z siedzibą przy ul. Lindego 7C, 30-148 w Krakowie.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany czy przeprowadzany przez Facebook, Instagram ani firmę z nimi związaną.
 2. Organizator oświadcza, że Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, grą, której wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą przewidzianą w ustawie z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach wzajemnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 27, z późn. zm.).
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Instagram.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Organizator uprawniony jest do dokonywania zmian w regulaminie w każdym czasie.
 5. Regulamin wchodzi w życie w dniu rozpoczęcia Konkursu.
 6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa.