Zmiany w Kodeksie Pracy: kobiety w ciąży i matki karmiące lepiej chronione

Od maja bieżącego roku zarówno kobiety ciężarne, jak i matki karmiące objęte są dodatkową ochroną.

kobiety w pracy


Podziel się na


Zmiana przygotowana w resorcie rodziny, pracy i polityki społecznej spotkała się z jednogłośną aprobatą posłów. Do tej pory prawo polskie zabraniało zatrudniania kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

Jakie to prace?

  • związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała;
  • w mikroklimacie zimnym, gorącym i zmiennym;
  • w hałasie i drganiach;
  • narażające na działanie pól elektromagnetycznych, promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych;
  • pod ziemią, poniżej poziomu gruntu i na wysokości;
  • w podwyższonym lub w obniżonym ciśnieniu;
  • w kontakcie ze szkodliwymi czynnikami biologicznymi;
  • w narażeniu na działanie szkodliwych substancji chemicznych;
  • grożące ciężkimi urazami fizycznymi i psychicznymi.

Zapis ten spotkał się z jednak zastrzeżeniem Komisji Europejskiej, która uznała go wręcz za dyskryminujący. Zdaniem jej członków z zapisu wynika, iż odnosi się on do wszystkich kobiet, co nie znajduje uzasadnienia w praktyce, podczas gdy nie obejmuje wyraźnie kobiet ciężarnych i karmiących piersią. Tym samym Komisja nie tylko upomniała się o przestrzeganie zasady równości szans oraz równego traktowania kobiet i mężczyzn na rynku pracy, ale przypomniała o konieczności zapewnienia dodatkowej ochrony matkom oraz przyszłym matkom.

kobiety podczas rozmowy

Ciężarne i karmiące lepiej chronione

Zmiana w Kodeksie Pracy uchwalona przez sejm ogranicza stosowanie wspomnianych przepisów wyłącznie do kobiet ciężarnych oraz matek karmiących. Zgodnie z nowelizacją: podczas ciąży i karmienia piersią pracujące nie mogą wykonywać prac uciążliwych, niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia, mogących mieć niekorzystny wpływ na zdrowie, przebieg ciąży lub karmienie dziecka piersią.

Tym samym, pracodawca, który zatrudnia kobietę w ciąży lub matkę karmiącą, wykonującą prace, o których mowa powyżej, ma obowiązek przenieść ją na inne stanowisko – nie niosące podobnego zagrożenia. W przypadku, kiedy nie jest to możliwe, musi zwolnić kobietę z obowiązku wykonywania pracy na określony czas (do końca ciąży i karmienia piersią) bez wpływu na wysokość jej wynagrodzenia. Zgodnie z drugą poprawką, pracodawca ma jednocześnie obowiązek podjąć starania o dostosowanie warunków pracy do sytuacji ciężarnej lub karmiącej bądź ograniczyć jej czas pracy do tego stopnia, by zupełnie wyeliminować zagrożenie dla zdrowia, bezpieczeństwa i życia jej oraz jej dziecka (lub przyszłego dziecka).